Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Staff Newydd wedi Cychwyn

Swyddog Dehongli

Mae’r Swyddog Dehongli yn rôl ochr y cleient ar gyfer y rheilffordd a bydd yn helpu i gyflawni ochr Dehongli’r prosiect ac mae’n gyfrifol am gyflwyno ystod eang o weithgareddau gan gynnwys ymchwil archif, siarad â gwirfoddolwyr a phobl sydd â chysylltiadau teuluol â’r rheilffordd, datblygu’r dehongli newydd a theithiau tywys a hyfforddiant i annog amrywiaeth o bobl i adrodd straeon i’n hymwelwyr.

Y Swyddog Dehongli yw Jim Embrey a ddechreuodd ar y 1af o Fawrth, sydd wedi’i leoli yng Ngorsaf yr Harbwr, o dan arweiniad Stephen Grieg, y Rheolwr Profiad Ymwelwyr.

Mae gan Jim brofiad eang gan gynnwys ei yrfa hefo Croeso Cymru yn datblygu cynigion newydd, ymgymryd ag ymgynghoriaeth twristiaeth (gan gynnwys dehongli) ac ymwneud â phrosiect cymunedol Canolfan Y Fron. Mae Jim wedi byw yn Y Fron, ger Penygroes, ers bron i 20 mlynedd ac mae ganddo gysylltiadau da ar draws yr ardal.

Dywedodd Jim ‘Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â phawb a gweithio gyda grwpiau o wirfoddolwyr i ymchwilio a datblygu’r straeon a’r teithiau.’

Swyddog Lleoliadau Gwaith

Bydd y Swyddog Lleoliad Gwaith yn helpu i gyflwyno ochr sgiliau’r prosiect. Bydd y dyletswyddau allweddol yn cynnwys cefnogi tri hyfforddai o fewn y prosiect, trefnu lleoliadau gwaith ar gyfer y prosiect ac o fewn y sefydliad ehangach, a datblygu a chynnal cynlluniau hyfforddi. Bydd y Swyddog hefyd yn cefnogi ymgynghori pellach ar y Cynllun Gweithgaredd ac yn ymgymryd â gwaith allgymorth a recriwtio gwirfoddolwyr, gan weithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer pob gwirfoddolwr newydd.

Mae gan y prosiect nifer o gynulleidfaoedd targed newydd ychwanegol gan gynnwys ymwelwyr rheilffordd anhraddodiadol, pobl yn ymweld o ganolfannau o amddifadedd trefol, pobl lleol gyda chysylltiadau teuluol, ysgolion mewn cymunedau ar hyd y rheilffordd, pobl ifanc Gwynedd yn edrych i ddatblygu sgiliau, pobl hŷn mewn risg o ynysu cymdeithasol ac oedolion yn gweithio neu’n byw mewn amgylcheddau llawn straen a bydd y rôl hon yn allweddol i’n helpu i weithio gyda’r grwpiau hyn.

Y Swyddog Lleoliad Gwaith yw Krystle Madoc-Jones a fydd yn dechrau ar 25ain Ebrill ac yn gweithio yng Ngorsaf yr Harbwr ac o dan arweiniad Iain Wilkinson fel yr Arweinydd Gwirfoddolwyr Peirianneg.

Mae gan Krystle brofiad eang o weithio yn y gymuned lleol ar ôl treulio blynyddoedd lawer mewn rolau uwch i Seren ac mae hi wedi bod yn ymwneud ag ystod eang o brosiectau sy’n cefnogi profiad gwaith a dychwelyd i’r gwaith.

Dywedodd Krystle ‘Mae’n gyfle cyffrous sydd gennym o’n blaenau yn rhedeg y prosiect hwn. Mae’n gyfle i oedolion a phobl ifanc, pell ac agos, ddod i ddysgu sgiliau newydd a dysgu am hanes un o atyniadau mwyaf hanesyddol Gogledd Cymru.

‘Ni allai amseriad y prosiect fod yn fwy addas, yn dod allan o gyfyngiadau covid, i’r rhai sydd wedi bod yn ynysu neu wedi colli hyder yn eu hunain ac wrth gymdeithasu’n gyffredinol, a fydd yn elwa o wybod bod ganddynt amgylchedd diogel a chroesawgar gyda’r Tîm Rheilffordd Ffestiniog.’

Arweinydd Gwirfoddolwyr Peirianneg

Bydd yr Arweinydd Gwirfoddolwyr Peirianneg yn darparu adnoddau ac yn hwyluso gweithgorau i gyflawni prosiectau peirianneg treftadaeth prosiect CTLG yng Ngweithdai Boston Lodge, ac, yn y broses, yn rheoli ac yn hwyluso’r broses o drosglwyddo sgiliau a gwybodaeth i, a rhwng gwirfoddolwyr a recriwtiwyd i’r timau sy’n gweithio ar y prosiectau hyn. teams working on these projects.

Mae cwmpas y swydd wedi’i ymestyn i gynnwys cyfrifoldebau rheoli llinell a briff ar gyfer y sefydliad cyfan ar gyfer recriwtio a datblygu gwirfoddolwyr.

Yr Arweinydd Gwirfoddolwyr Peirianneg yw Iain Wilkinson, unigolyn sy’n gyfarwydd i bawb ar draws y rheilffordd gan ei fod wedi bod o gwmpas ers bron i dri degawd, yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Gwirfoddoli (rôl y mae bellach wedi rhoi’r gorau iddi). Bydd ymglymiad Iain yn cychwyn yn raddol wrth iddo dynnu’n ôl o’i rolau presennol dros y misoedd nesaf. Bydd Iain wedi’i leoli yn swyddfa’r prosiect yn Boston Lodge, o dan arweiniad Edwina Bell fel Rheolwr y Prosiect Treftadaeth.

Daw Iain â’r cyfuniad o sgiliau peirianneg a phrofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr a’u datblygu a fydd o fudd i reolaeth gwirfoddolwyr ehangach ar draws y sefydliad.

Meddai Iain ‘Mae’r rheilffordd wedi chwarae rôl pwysig am rhan sylweddol o fy mywyd! Mae’r CTLG yn dod â chymaint o fy nwydau at ei gilydd: pobl frwdfrydig, gwirfoddolwyr newydd, treftadaeth a hyfforddiant. Mae hwn yn gyfle enfawr i’r mudiad ddatblygu a thyfu ei sylfaen wirfoddoli hollbwysig. Roeddwn i’n meddwl, felly, mai dyma’r amser delfrydol i wneud cais am rôl ac i allu neilltuo fwy o amser i’r gwaith anhygoel hwn.’

Back to top