Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mae Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri yn dechrau datblygu prosiect cenedlaethol mawr a ariennir gan y loteri a fydd yn darparu dehongliad ar draws y rheilffordd; datblygu sgiliau; gwarchod adeiladau hanesyddol yn Boston Lodge. Mae hwn yn gyfnod cyffrous gyda’r cyhoeddiad diweddar ar Safle Treftadaeth y Byd y mae gan y prosiect gysylltiadau agos ag ef ac uchelgeisiau a rennir i gael effaith gadarnhaol yn yr ardal.

I gyflawni’r rhaglen uchelgeisiol hon fydd y Rheolwr Prosiect Treftadaeth (eisoes yn ei swydd) ynghyd â Swyddog Dehongli, Goruchwyliwr Hyfforddiant a Digwyddiadau, Goruchwylydd Gwirfoddolwyr Peirianneg, Swyddog Lleoliadau Gwaith a Rheolwr Prosiect Adeiladu. Bydd tair swydd dan hyfforddiant hefyd yn ymwneud â Dehongli, Gweinyddu Gwaith a Rheoli Prosiectau. Bydd pob swydd yn cael ei hysbysebu ar y wefan hon.

Swyddog Dehongli

Dyddiad cychwyn: Buan 2022

Cyflog: £21,200 (£26,500 pro rata) y flwyddyn

Bydd y Swyddog Dehongli yn gweithio’n agos gyda’r Ymgynghorydd Dehongli (Creative Core) i gyflwyno cynllun o weithgareddau dehongli ac ymgysylltu newydd o ansawdd uchel yng Ngweithdai Boston Lodge, Porthmadog, ac ar draws Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri. Bydd y Swyddog hefyd yn gyfrifol am ddatblygu rhaglen newydd o deithiau tywys yng Ngweithdai Boston Lodge, ac am reoli Hyfforddai Dehongli.

Arweinydd Gwirfoddolwyr Peirianneg

Dyddiad cychwyn: Buan 2022

Cyflog: Isafswm cyflog o £31,000 y flwyddyn yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad

Swydd allweddol i’r prosiect yw’r Goruchwylydd Gwirfoddolwyr Peirianneg a fydd yn cynnig darpariaeth ac yn hwyluso gweithgorau er mwyn cyflawni prosiectau peirianneg treftadaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Ngwaith Boston Lodge, yn ogystal â rheoli a hwyluso’r gwaith o drosglwyddo sgiliau a gwybodaeth i, a rhwng, gwirfoddolwyr sydd wedi’u recriwtio i’r timau sy’n gweithio ar y prosiectau hyn.

Swyddog Lleoliadau Gwaith

Dyddiad cychwyn: Buan 2022

Cyflog: £26,500 y blwyddyn yn ogystal a buddion

Penodiad allweddol cynnar i’r prosiect yw’r Swyddog Lleoliadau Gwaith a fydd yn helpu i gyflwyno elfen sgiliau’r prosiect; mae’r rôl yn cynnwys cefnogi tri hyfforddai, trefnu lleoliadau gwaith o fewn y sefydliad ynghyd â datblygu a chynnal cynlluniau hyfforddiant. Bydd y Swyddog hefyd yn ymgynghori, yn estyn allan at wirfoddolwyr, ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer pob gwirfoddolwr newydd.

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddwy o reilffyrdd treftadaeth mwyaf poblogaidd y DU, wedi’u lleoli yng nghanol harddwch Eryri. Mae ein busnes, sydd wedi’i anelu at y farchnad dwristiaeth, yn sefyll allan fel y gorau yn y diwydiant. Fel cyflogwr pwysig yn yr ardal leol, rydym yn darparu cyflogaeth i beirianwyr sifil, peirianwyr mecanyddol, gweithwyr coed a seiri coed, yn ogystal â swyddi ym maes lletygarwch a thwristiaeth. Rydym yn deulu yma yn Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, lle mae aelodau staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth staff o fewn ein gweithlu ac i ddarparu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn gyflogwr Anabledd Hyderus. Er mwyn ein helpu i weithredu a monitro ein polisiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, a allech chi lenwi’r ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth isod ar ôl gwneud cais i ni. Dim ond unwaith y mae angen i chi wneud hyn, hyd yn oed os ydych chi’n cyflwyno mwy nag un cais.

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri wedi cymryd pob cam angenrheidiol i sicrhau bod pob un o’n gweithleoedd yn ddiogel o ran y sefyllfa Covid bresennol.

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ymgeiswyr cyn cyflwyno cais i Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri.

Back to top